Til medlemmer i Gjerpen Håndball
Skien, 07.05.2019

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Gjerpen Håndball.
Årsmøtet avholdes den 28.05.2019, kl 18.00 på Gjerpenhuset.

Saksliste
• Innkommet Lovendringsforslaget i § 15
§ 15, Årsmøtes oppgaver
11 a: Leder og nestleder velges separat (Ny)
11b: Det skal for øvrig velges inntil 5 styremedlemmer og minimum 2 varamedlemmer (Ny)
Nytt pt 11 C:
11c. Fast representasjon til styret har: En representant fra spillegruppens A-lag, samt en representant for Gjerpen IF, Håndballgruppa
De øvrige punktene, parallell forskyves slik:
Tidligere punkt 11c blir nytt pkt. 11d osv.
Siste punkt under punkt 11 blir således pkt. 11g –
Øvrige punkter i § 15 forblir uendret

Styrets innstilling:
Styret i Gjerpen Håndball viser til sak 8 på årsmøtet den 19.03.19 hvor det ble vedtatt at § 15 Årsmøtets oppgaver 11B endres til
3 styremedlemmer og første. varamedlem og andre varamedlem
Styret er åpen for at det kan velges inntil 5 styremedlemmer, men fastholder at § 15 11b står og at det kun er ordlyden «inntil» som blir lagt inn.
• Valg nytt styre Gjerpen Håndball
Fremlegges av valgkomiteens leder Harald Haraldsen

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen
Gjerpen Håndball
Helene Røsholt (sign.)
Styreleder